Facebook
Article Index
ภาษาไทย
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าการเดินทางคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
โรงแรม โรงแรม โรง-แรม
โรงภาพยนต์ โรงภาพยนต์ โรง-พาบ-พะ-ยน
โรงละคร โรงละคร โรง-ละ-คอน
โรงพยาบาล โรงพยาบาล โรง-พะ-ยา-บาน
พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์ พิ-พิด-ทะ-พัน
สถานีตำรวจ สถานีตำรวจ สะ-ถา-นี-ตำ-รวด
ภัตตาคาร ภัตตาคาร ภัด-ตา-คาน
ถนน ถนน ถะ-หนน
ร้านค้า ร้านค้า ร้าน-ค้า
ห้างสรรพสินค้า ห้างสรรพสินค้า ห้าง-สับ-พะ-สิน-ค้า
ร้านขายยา ร้านขายยา ร้าน-ขาย-ยา
สวนสาธารณะ สวนสาธารณะ สวน-สา-ทา-ระ-นะ
สนามกีฬา สนามกีฬา สะ-หนาม-กี-ฬา
สนามบิน สนามบิน สะ-หนาม-บิน
สถานีขนส่งสายเหนือ สถานีขนส่งสายเหนือ สะ-ถา-นี-ขน-ส่ง-สาย-เหนือ
สถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งสายใต้ สะ-ถา-นี-ขน-ส่ง-สาย-ใต้
สถานีขนส่งสายตะวันออก สถานีขนส่งสายตะวันออก สะ-ถา-นี-ขน-ส่ง-สาย-


ตะ-วัน-ออก
ธนาคาร ธนาคาร ทะ-นา-คาน
รถแท็กซี่ รถแท็กซี่ รด-แท็ก-ซี่
รถเมล์ รถเมล์ รด-เม
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้า รด-ไฟ-ฟ้า
รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้าใต้ดิน รด-ไฟ-ฟ้า-ใต้-ดิน
เรือ เรือ เรือ
รถท้วร์ รถท้วร์ รด-ท้ว
เครื่องบิน เครื่องบิน เครื่อง-บิน
สายการบิน สายการบิน สาย-กาน-บิน
รถสามล้อ รถสามล้อ รด-สาม-ล้อ
บ้าน บ้าน บ้าน
โรงเรียน โรงเรียน โรง-เรียน
ตลาด ตลาด ตะ-หลาด
ถนน ถนน ถะ-หนน
รถยนต์ รถยนต์ รด-ยน