Facebook
Article Index
ภาษาไทย
ทักทาย
อาหาร
การนับเลข
ช้อปปิ้ง
สิ่งอำนวย..
สกุลเงิน
การเดินทาง
สุขภาพ
ทุกหน้าช้อปปิ้งคำศัพท์ คำอ่าน เสียง
ราคาเท่าไร ราคาเท่าไร รา-คา-เท่า-ไร
ลดราคาได้ไหม ลดราคาได้ไม่ ลด-รา-คา-ได้-ไหม
เงินทอน เงินทอน เงิน-ทอน
เงินสด เงินสด เงิน-สด
บัตรเครดิต บัตรเครดิต บัด-เค-ดิด
ราคาแพง ราคาแพง รา-คา-แพง
ราคาถูก ราคาถูก รา-คา-ถูก
ซื้อ ซื้อ ซื้อ
ไม่ซื้อ ไม่ซื้อ ไม่-ซื้อ
เสื้อผ้า เสื้อผ้า เสื้อ-ผ้า
รองเท้า รองเท้า รอง-เท้า
เครื่องสำอางค์ เครื่องสำอาง เครื่อง-สำ-อาง
ยา ยา ยา
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่อง-ใช้-ไฟ-ฟ้า
กระเป๋า กระเป๋า กระ-เป๋า
กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตางค์ กระ-เป๋า-สะ-ตาง์
หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง หนัง-สือ-เดิน-ทาง