Facebook
การบำรุงรักษาทีม
 • การสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีม
 • การสร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นกลุ่ม
 • การฝึกอบรม
 • วินัย / การตั้งมาตรฐาน
 • การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงบันดาลใจ
 • การแต่งตั้งรองหัวหน้า
การทำงานเป็นทีมคืออะไร ?

 • อะไรที่สร้างความแตกต่างระหว่างทีมที่ประสบความสำเร็จกับทีมธรรมดา ๆ ทั่ว ๆ ไป
 • เราจะรวบรวมกลุ่มคนที่มีระเบียบวินัยต่างันเพื่อรวมเอาความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างไร


การทำงานเป็นทีม

 • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทีมต้องทำงานร่วมกันในฐานะของหน่วยเดียวกันและทำงานด้วยความสามัคคี
 • เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ทีมต้องฝึกฝนร่วมกันเป็นประจำเพื่อที่ว่าจะได้สามารถรับมือกับคำสั่งอันเข้มงวดในสถานการณ์ฉุกเฉินได้
 • การปล่อยปละละเลยไม่ฝึกอบรม อาจทำให้ชีวิตของเพื่อนร่วมงานตกอยู่ในอันตรายได้


สมาชิกในทีมแต่ละคนจำเป็นต้องตระหนักถึงคำสั่งที่มอบหมายให้ในเรื่องดังต่อไปนี้

 1 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม

 • วินัย 
 • ความเชื่อมั่น
 • ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีม
 • ทักษะ
 • การฝึกอบรม
 • ความปลอดภัย
 • ความเป็นผู้นำ
 • สภาพร่างกาย 
 • ตัวบุคคล


2 วินัย

 • ยอมรับในอำนาจการสั่งการ
 • ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ
 • สามารถควบคุมตนเองได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3 ความเชื่อมั่น

 • เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
 • เชื่อมั่นในความสามารถของผู้อื่น
 • เชื่อมั่นในอุปกรณ์และขั้นตอนในการดำเนินงาน

4 ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในทีม

 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้
 • สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
5 ทักษะ

 • แสดงให้เห็นถึงทักษะส่วนบุคคล
 • พัฒนาเทคนิคและปฏิภาณไหวพริบใหม่ ๆ 
6 การฝึกอบรม

 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน
 • ติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 • ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ภายในสภาพแวดล้อมของตนเอง

7 ความยึดหยุ่น

 • ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ ได้
 • ยอมรับแผนการที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลาอันสั้น


8 ความปลอดภัย

 • ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของตนเอง 
 • ให้ความมั่นใจในความปลอดภัยของสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีม
 • สถานที่เกิดเหตุ
 • ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้

9 สภาพร่างกาย

สมาชิกในทีมแต่ละคนต้องแข็งแรง คล่องตัวและอดทนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน

10 ความรู้ส่วนบุคคล

สมาชิกทุกคนในทีมต้องเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างถ่องแท้ มีความสามารถในการสนับสนุนมีความรู้เป็นอย่างดีในสถานที่เกิดเหตุและหน้าที่อันหลากหลายที่ต้องปฏิบัติ

11 เหตุการณ์หนึ่ง ๆ มี 3 ระยะ
 • ก่อนเกิดเหตุ 
 • การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ
 • การปฏิบัติหน้าที่หลังเกิดเหตุ

11.1 การปฏิบัติหน้าที่หลังเกิดเหตุ

• ความรู้ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
• การทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผจญเพลิง ระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่กับที่
• การทำความคุ้นเคยกับสถานที่เกิดเหตุและอันตรายที่เกี่ยวข้องให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถใช้การได้และจัดเก็บอย่างถูกต้อง ทีมมีโอกาสในการฝึกฝนทักษะของตนเอง

11.2 การปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ

• บุคคลและทีมงานสำนึกในหน้าที่ของตนเอง
• สื่อสาร รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าให้หัวหน้าทีมรับทราบอยู่เสมอ
• ทำงานด้วยกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

11.3 หลังเกิดเหตุ

• รายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นต้น
• เก็บกวาด ตรวจสอบและเก็บอุปกรณ์ในที่จัดเก็บ
• สำรวจความเสียหายของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
• ซักถามอย่างละเอียด ควรซักถามครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์
• ควรเป็นคนหัวคิดสร้างสรรค์ ระบุถึงสิ่งจำเป็นที่ต้องฝึกอบรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในอนาคตถ้าจำเป็น
• ควรยอมรับในความสำเร็จของทีม

12 การยินยอมปฏิบัติงาน

ผู้ที่ยินยอมปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเข้าใจคำสั่งนั้นหรือไม่ พวกเขาไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยกับคำสั่ง แต่ควรรู้ว่าเหตุใดจึงได้รับคำสั่งเช่นนั้น

13 การบรรลุเป้าหมาย

การที่คำสั่งจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น จะขึ้นอยู่กับบุคคลที่ได้รับข้อมูลนั้นเข้าใจข้อมูลที่ได้รับมาหรือไม่ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือสามารถที่จะปฏิบัติให้เป็นผลสำเร็จได้หรือไม่