Facebook
65189_1.jpg (4500×4500)


กฎทอง 7 ประการของ VISION ZERO ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่อันตรายเป็นศูนย์และคนทำงานมีสุขภาวะที่ดี

VISION ZERO "ผู้นำด้านยุทธศาสตร์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน"

1138-5.png (353×57)