Facebook
65188_1.jpg (6000×3750)

ในสถานการณ์จากภัยทางธรรมชาติ ก่อให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ ทั่วประเทศ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ให้ผ่านพ้นในทุกวิกฤติ ภายใต้แนวคิด SHAWPAT เพื่อสร้างสังคมปลอดภัย

ขอให้ทุกท่านติดตามสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด ดูแลบุตรหลานของท่านให้อยู่ในความปลอดภัย ​สามารถแจ้งข้อมูล แจ้งเหตุ รวมถึงขอความช่วยเหลือได้ที่