Facebook
65186_1.jpg (1772×1182)


65010_1.png (550×80)

1. หลักการและเหตุผล

รถยก (forklift) คือ รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ เช่น ฟอร์คลิฟท์ (forklift)  หรือรถที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน ตามคำนิยามข้อที่ 3 ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 ถือเป็นเครื่องจักรที่อำนวยความสะดวกในการ ยก เคลื่อนย้าย วัสดุสิ่งของ แทนการใช้กำลังคน ซึ่งการขับรถยกอาจมีความอันตรายได้หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งาน และบ่อยครั้งที่อุบัติเหตุมักเกิดจากเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือเกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจ การขาดความรู้ความชำนาญ การขับรถยกด้วยความประมาท และคึกคะนองของตัวผู้ใช้งานเอง รวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่ปลอดภัยก็อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยก จึงควรที่จะได้รับการเรียนรู้ การฝึกทักษะความชำนาญในการขับรถยก และการบำรุงรักษารถยก เพื่อความปลอดภัยในการทำงานต่อตัวผู้ปฏิบัติงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และต่อองค์กร ตามข้อ 40 ของกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 ซี่งกล่าวไว้ว่านายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท  ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกโดยวิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก ตามหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

2. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
  2. เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้รถยกเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
  3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกได้รับการฝึกฝนทักษะการใช้รถยกที่ถูกต้อง
  4. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถยกสามารถตรวจสอบและบำรุงรักษารถยกให้พร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการใช้รถยกภายในสถานประกอบกิจการ

4. วิทยากรบรรยาย

วิทยากรซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับรถยก

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม

1 วัน (6 ชั่วโมง)

6. หัวข้อฝึกอบรม

08.30 - 09.00 น.                    ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

09.00 - 10.30 น.                    จิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับรถยก

ประเภทของรถยก และการใช้รถยกแต่ละประเภท

เทคนิคการขับรถยกอย่างปลอดภัย

10.30 - 10.45 น.                 พักเบรก

10.45 - 12.15 น.                 ความปลอดภัยในการขับรถยก

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น พ.ศ. 2564 หมวดที่ 1 เครื่องจักร ส่วนที่ 4 รถยกการตรวจสอบรถยก และ

การบำรุงรักษารถยก

12.15 - 13.15 น.                 พักกลางวัน

13.15 - 14.30 น.                 สาธิตการขับรถยกอย่างปลอดภัย และการทดสอบภาคปฏิบัติ

14.30 - 14.45 น.                 พักเบรก

14.45 - 16.00 น.                 สาธิตการขับรถยกอย่างปลอดภัย และการทดสอบภาคปฏิบัติ (ต่อ)

16.00 – 16.15 น.                การทดสอบภาคทฤษฎีด้วยการทำแบบทดสอบหลังการอบรม

16.15 – 16.30 น.                มอบวุฒิบัตร

7. วิธีบรรยาย

บรรยาย / ชมคลิปวีดีโอ / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ

8. วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

ระยะเวลาเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี-ภาคปฏิบัติครบ 100 %

9. สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

วุฒิบัตรรับรองการอบรม