Facebook
65173_1.jpg (4500×4500)


ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมอบรมฟรี‼️ ในหัวข้อ “AED: กุญแจสำคัญสู่การรอดชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” (ด่วนรับจำนวนจำกัด 1 บริษัท / 2 ท่าน)
พร้อมรับวุฒิบัตรหลังการอบรม วันพุธ ที่ 31 ส.ค. 65 เวลา : 13.00 - 17.00 น. สถานที่ : โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 (ห้องสุขุมวิท 1 และ 2/ ชั้น C)

พบกับวิทยากร
1.นายแพทย์คมชิต ชวนัสพร จากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
- อันตรายของภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน
- ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต (chain of survival) และการช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยเครื่อง AED

2.นพ.สมชาย แซ่เจี่ย บริษัท เจี่ยรักษา จำกัด
- ความสำคัญของเครื่อง AED เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยโรคหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน
- มาตรฐาน สพฉ. ที่กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง AED มีส่วนสำคัญต่อการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

สามารถอ่านข้อมูลกำหนดการและลงทะเบียน หรือ สแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ส.ค. 65 นี้

65060_4.jpg (700×80)