Facebook
65153_02.jpg (4320×2880)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์​ ฯ​ จัดงานเสวนาพิเศษหัวข้อ “สังคมที่ปลอดภัย เพื่อผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน” ณ โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21 ห้องสุขุมวิท 1-2 ชั้น C โดยมีอาจารย์พรทิพย์ ทองเอี่ยม กรรมการบริหารสมาคม ฯ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

การเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ร่วมเสวนา จากภาครัฐและเอกชน 5 ท่าน ได้แก่
พญ.ขจีรัตน์ ปรักเอโก ที่ปรึกษาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ดร.ธนิต ใจสะอาด วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
นายเทอดศักดิ์ มีแสง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สยามสินธร
คุณสมชาย แซ่เจี่ย บริษัท เจี่ยรักษา จำกัด
ดร.ศิริลักษณ์ จิตต์ระเบียบ จากสมาคมฯ
และคุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรมและพัฒนาภาคปฏิบัติ เป็นผู้ดำเนินรายการ​

โดยภาพรวมของงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในที่สาธารณะ และสถานที่ทำงานในกรณีที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน ตลอดจนให้ความรู้แก่องค์กรและบริษัทในประเทศไทยเกี่ยวกับความสำคัญของเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator หรือ AED) และการติดตั้งเครื่อง AED ในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมให้แก่คนไทย