Facebook
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โครงการ Vision Zero ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯจัดประชุม "คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ Vision Zero กองทุนเงินทดแทน พ.ศ 2565" โดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ฯ ดำเนินการประชุมโดย นายโสภณ พงษ์โสภณ เลขานุการคณะอนุกรรมการ  ฯ

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมวางแผนการดำเนินงานของโครงการ "ขับเคลื่อนและส่งเสริมยุทธศาสตร์ Safety Thailand ด้วยวิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน (Vision Zero) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ประจำปี 2565" ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ ฯ เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยเน้นให้สถานประกอบกิจการที่ได้เข้าร่วมโครงการ ฯ นั้น มีความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงานที่มีวัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน และโครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Safety Thailand อีกด้วย