Facebook
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โครงการ เครื่องหมายรับรองวัสดุและผลิตภัณฑ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย  (Safety Mark for Protective Materials and Products หรือ S-Mark) ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย จัดประชุม "คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ" ครั้งที่ 1/2565 กล่าวเปิดการประชุมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ดำเนินการประชุมโดยดร.ธีระ พงศ์อนันต์ อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ การประชุมดังกล่าวเป็นการหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมที่พัฒนาโครงการ S-MARK  รวมถึงพัฒนาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตรวจประเมินของผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยให้ได้รับมาตรฐานสากล

การประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย ให้ได้รับความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์