Facebook
65074_1.jpg (1477×1108)

65074_7.png (428×114)

ขอขอบคุณ บริษัท แอลโคเทค จำกัด ภาคีเครือที่สนับสนุนอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมความปลอดภัย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่าย  บริษัท แอลโคเทค จำกัด ที่ให้การสนับสนุนเครื่องฝึกซ้อมกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED รุ่น Lifeline View พร้อมด้วยจอแสดงผลสี แบบเต็มรูปแบบ เพื่อใช้สำหรับการฝึกซ้อม หรือฝึกสอนในการช่วยเหลือได้ตามหลักมาตรฐาน และสามารถใช้งานเครื่อง AED ได้อย่างถูกต้องในการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยต่างๆ ของทางสมาคมฯ

{gallery}65074{/65074}