Facebook
65070_CC65102_14_1.jpg (2508×1672)

ผู้บริหารสมาคมฯ ต้อนรับรองอธิบดีกรมคุ้มครองแรงงาน แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมฯ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ ให้การต้อนรับ นายอุดร มณีบุณ รองอธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงานและศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ