Facebook
65056_2.jpg (1366×768)


ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับเชิญไปถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในหัวข้อ “ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ” ผ่านช่องทางออนไลน์