Facebook
65025_1.jpg (1065×1539)


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประชุมวิชาการออนไลน์ ในหัวข้อ “ พลิกฟื้นทะเลไทย จากมหันตภัยน้ำมันรั่วไหล ” ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom cloud meeting กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. (เปิดระบบประชุมออนไลน์ 08.00 น.)

64134_2.png (759×216)