Facebook
65012_1.png (1666×1666)


อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ซึ่งล้วนเกิดขึ้นจากสาเหตุต่าง ๆ  ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันที่เข้มแข็ง สามารถขจัดสาเหตุต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดอันตรายจากการทำงานได้ "VISION ZERO"  เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและแนวทางในการทำงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อป้องกันสาเหตุต่าง ๆ ที่อาจให้ก่ออันตรายในสถานประกอบกิจการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

"บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด" เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายขวดแก้ว อยู่ในเครือของ บ.โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะนำยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัย ให้พนักงานทุกคน ทุกระดับตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดสุขภาพที่ดี และมีความผาสุก