Facebook
64280_01.jpg (1568×1044)

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ นำทีมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ พร้อมคุณสมชาย สื่อมงคลวงศ์  กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และที่ปรึกษา ผู้ตรวจประเมินโครงการ Vision Zero เข้ามอบโล่รางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ให้กับบริษัทในเครือโอสถสภาที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน (สาขาหัวหมาก) ต้อนรับโดย คุณปรีชา ไชยขาว  คุณพลังรัฐ ธนการพานิช  คุณธนาวัฒน์ โชวิทยา คณะผู้บริหาร Site Leader  บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

โดยมีบริษัทในเครือเข้ารับรางวัล Thailand Vision Zero ประจำปี 2563 ดังนี้

• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด (โรงงาน 1)   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท กรีนสวิลล์ จำกัด  สำนักงานใหญ่     ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด   ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา เบฟเวอเรจ จำกัด    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) โรงงานมีนบุรี        ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด (สมุทรปราการ) (กองผลิต)  ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด  ระดับสมบูรณ์
• บริษัท สยามกลาสอยุธยา จำกัด    ระดับสมบูรณ์
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาคลังสินค้า)    ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (อยุธยาการผลิต)   ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (จตุจักร)    ระดับก้าวหน้า
• บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ลาดกระบัง)     ระดับก้าวหน้า

โครงการ Thailand Vision Zero   เป็นภารกิจหลักในการขับเคลื่อนความปลอดภัยของ บริษัท โอสถสภา จำกัด มหาชน และบริษัทในเครือ เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  นอกจากนี้ VISION ZERO ยังเป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบ และพัฒนาระบบความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ในมุมมองด้านการปลอดอุบัติภัยจากการทำงาน เทียบเท่าบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมในประเทศ