Facebook
64277_1.jpg (1280×1280)


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

"VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

"บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด " เป็นบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูป ได้นำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาช่วยเสริมสร้างระบบการทำงาน  ทั้งด้าน Safety Health และ Wellbeing โดยการใช้กฎทอง 7 ประการ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ทำให้เกิดสุขภาวะองค์รวมในการทำงานที่มีความผาสุกมากขึ้น