Facebook
64271_1.jpg (1666×1666)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

"VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

"บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด" เป็นบริษัทผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม ผลิต จัดจำหน่าย และให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เช่น ถุงมือ อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เป็นต้น ได้นำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" มาเป็นวิสัยทัศน์และเครื่องมือในการผลักดันงานความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี  มีความปลอดภัย ส่งผลให้มีความสุขในการทำงาน