Facebook
64256_1.jpg (1280×1280)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมส่งเสริมและพัฒนางานความปลอดภัย รวมถึงสุขภาพ  ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานไทย จึงนำยุทธศาสตร์ "VISION ZERO" เข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันเพื่อความยั่งยืน

"VISION ZERO" เป็นยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวทางในการป้องกันการเกิดอันตรายจากงาน โดยการนำมิติทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก มาบูรณาการเพื่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในสถานประกอบการทุกระดับ ซึ่งต้องเริ่มต้นจากผู้นำ ที่มีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

"บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด" เป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  ที่นำยุทธศาตร์ "VISION ZERO" มาประยุกต์ให้เกิดความสอดคล้องกับวัฒนธรรมขององค์กร ทำให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก ส่งผลให้มีสุขภาวะองค์รวมที่ดี รวมถึงมีแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานได้อีกด้วย