Facebook
64236_11_new_resize.jpg (2508×1672)

ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายนิยม สองแก้ว ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กระทรวงแรงงาน