Facebook
64222_8new_resize.jpg (2508×1672)

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.  รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมอวยพร นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 อาคารกระทรวงแรงงาน

64222_2_resize.JPG (2508×1672)64222_15new_resize.jpg (2508×1671)