Facebook
64213_3.png (850×501)


ลำดับวันที่อบรม

หัวข้อ


14 ตุลาคม 2564การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามกฎหมายสำหรับผู้ประกอบกิจการ

64213_2.png (472×89)

28 ตุลาคม 2564ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถยก

64213_2.png (472×89)

311 ตุลาคม 2564การใช้รังสีด้วยความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

64213_2.png (472×89)

414 ตุลาคม 2564การจัดการอันตราย ด้านจิตวิทยาสังคม (Psycho-social Hazard Management)

64213_2.png (472×89)

518 ตุลาคม 2564กฎหมายสิ่งแวดล้อม

64213_2.png (472×89)

620 ตุลาคม 2564หลักการทำ KYT เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

64213_2.png (472×89)

727 ตุลาคม 2564เทคนิคการตรวจสอบสลิง และอุปกรณ์ช่วยยก

64213_2.png (472×89)

829 ตุลาคม 2564เทคนิคการบริหารความปลอดภัยยานยนต์

64213_2.png (472×89)