Facebook
64212_14.jpg (3600×1800)

64212_08.jpg (1280×853)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ขอขอบคุณ ภาคีเครือข่าย  บริษัท อัลติเมท พลัส ซัพพลาย จำกัด ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสังคมไทยให้มีความปลอดภัย โดยให้การสนับสนุนเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) ยี่ห้อ Philips รุ่น FRx พร้อมคู่มือ แบตเตอรี่ และแผ่นนำไฟฟ้า Child Key จำนวน 2 เครื่อง  แผ่นนำไฟฟ้าสำหรับฝึกอบรม 1 แผ่น  ตู้สำหรับเก็บเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ 1 ตู้ เพื่อใช้ในการฝึกอบรมให้ความรู้ และเป็นประโยชน์ในการช่วยชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป