Facebook
64195_4.jpg (850×569)

ระบบระบายอากาศ คือ การทำให้อากาศเกิดการไหลเวียนและถ่ายเทภายในอาคารโดยการออกแบบตัวอาคารให้มีช่องระบายอากาศเข้า-ออก หรือการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าภายในอาคาร การเติมและการระบายอากาศ จะต้องมีปริมาณที่เหมาะสม สามารถระบายและถ่ายเทอากาศได้อย่างเพียงพอ เมื่อมีผู้อาศัยอยู่ภายในตัวอาคาร การระบายอากาศเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทำเพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไป การกำจัดกลิ่นและลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ และ มลสารพิษที่มากับอากาศเช่น ฝุ่น ควัน และ สารอินทรีย์ไอระเหย (Volatile Organic Compound หรือ VOC) ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ต้องมีการควบคุม ดังนั้นการตรวจวัดและทดสอบระบบระบายอากาศจึงมีความสำคัญเพื่อเป็นการทดสอบระบบระบายอากาศว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่


วัตถุประสงค์

1) เพื่อทำการตรวจวัดและประเมินการหมุนเวียนอากาศภายในอาคาร และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ตามข้อเสนอแนะของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศภายในอาคาร

3) นำผลการตรวจประเมินอัตราการระบาบยอากาศภายในอาคาร เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศภายในอาคารเพื่อลดการแพร่เชื้อ airborne

 

พารามิเตอร์ในการตรวจประเมินระบบระบายอากาศ (Ventilation)

 • การระบายอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่การทำงาน, ตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ย, ทิศทางการไหลของอากาศ
 • ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเฉพาะแห่ง (Local Exhaust Ventilation),

ความเร็วลมหน้า Hood, ใน Duct, อัตราการไหลของอากาศ

 • ตรวจวัดและประเมินอัตราการไหลเวียนอากาศ (Air Change per Hour) ในพื้นที่การทำงาน
 • ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของตู้ดูดควัน (Fume Hood)  ในห้องปฏิบัติการ

 

รายละเอียดเพื่อขอใบเสนอราคา

 • วัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน
 • จำนวนพื้นที่ และขนาดของพื้นที่ที่จะทำการตรวจประเมิน
 • ระบบปรับอากาศที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

 

ติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

 • ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • โทร. 02-884-1852 ต่อ 401-413
 • อีเมลล์  : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

64195_2.jpg (442×427)