Facebook
64194_1.jpg (1522×1076)

SHAWPAT ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดการสัมมนาออนไลน์ FACEBOOK LIVE STREMING หัวข้อ:การจัดการอาชีวอนามัยในสถานการณ์ Covid-19 ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • การประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment)
  • การจัดทำ Bubble and Seal ในโรงงานสำหรับแรงงานที่พักอาศัยนอกโรงงาน และในโรงงาน
  • การทำ Home Isolation /Community Isolation/ Company Isolation
  • ขั้นตอนการตรวจ RT-PCR antigen test Kit (ATK)
  • สิทธิการรักษาพยาบาล และการติดต่อประสานหน่วยงานเมื่อต้องรับการรักษา
  • Case Sharing กลุ่มอาสาสมัครช่วยผู้ป่วย Covid-19

ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ ได้แก่

  • ผศ.ดร.ศิริลักษณ์  จิตต์ระเบียบ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสาธารณสุข/รัฐสภา 
  • นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร)
  • ดร.ธีรเศรษฐ พัฒน์วราวงษ์   กลุ่มอาสาสมัคร เพจเส้นด้าย
  • คุณนฤมล กลิ่นด้วง เจ้าหน้าที่เครือข่ายและโครงการพิเศษ พิธีกรดำเนินรายการ

ผ่านช่องทาง facebook สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ผู้เข้าอบรมลุ้นรับของรางวัลจากสมาคมฯ

64134_2.png (759×216)