Facebook

64186_3.jpeg (1474×986)

วันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย ประจําปี พ.ศ. 2564 Chula safety 2021 : ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน (New Normal Lifestyle for Sustainable Safety) โดยมีรศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วย นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


64186_7.jpeg (1457×2065)