Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาและสร้างสถานประกอบกิจการต้นแบบ รุ่นที่ 3 ที่เป็นสถานประกอบกิจการขนาดย่อม มีจำนวนลูกจ้างน้อยกว่า 200 คน ด้วยการให้ความรู้และการใช้เครื่องมือการประเมินด้วยกฎทอง 7 ประการ ให้สามารถนำความรู้และเครื่องมือไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการของตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ Vision Zero

จึงขอประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ดังนี้