Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้ยุทธศาสตร์ Vision Zero และยกระดับการเสริมสร้างมาตรฐานวัฒนธรรมความปลอดภัยไทยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทนของสถานประกอบกิจการต้นแบบ ด้วยการให้ความรู้ และเทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ ให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้สอน ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านVison Zero แก่สถานประกอบกิจการในเครือ Supply Chain หรือประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน

จึงขอประกาศรายชื่อพี่เลี้ยงที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดความสำเร็จ ดังนี้

64139_2.jpg (2481×3508)