Facebook
64137_03.jpg (1477×1108)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากรัฐบาลผ่านทางประกันสังคม ทำให้บุคลากรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น เจ้าหน้าคุมคอร์สอบรม เจ้าหน้าที่ประสานงานอบรม เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ธุรการอบรม เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม นักวิชาการตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ธุรการงานตรวจวัด เจ้าหน้าที่งานสมาชิก เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร รวมถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนงานอื่น ๆ ได้รับการฉีดวัคซีนถึง 90.58% ทำให้มีความพร้อมในการบริการงานด้านความปลอดภัยและผู้มาใช้บริการที่สมาคมอย่างเต็มความสามารถด้วยมาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด

อีกทั้งทางสมาคมได้สร้างความตระหนักถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ให้กับบุคลากร ลูกค้าและสมาชิกผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของสมาคมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอแสดงความขอบคุณในการจัดสรรวัคซีนของรัฐบาลผ่านทางประกันสังคม ให้แก่บุคลากรสมาคม รวมกว่า 71 คน ทำให้มีความพร้อมที่จะมอบการให้บริการที่มีความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการ ลูกค้าและสมาชิกต่อไป