Facebook
64122_1.jpg (1031×1031)

1138-6.png (353×57)


สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและนอกงาน เพื่อให้สังคมแรงงานในไทยเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน โดยใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero เป็นเครื่องมือในการพัฒนาสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้เป็นต้นแบบแก่สถานประกอบกิจการอื่นในสังคมไทย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จึงขอเรียนเชิญสถานประกอบกิจการ (ที่เคยเข้าร่วมโครงการ) สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อคัดเลือกการรับรางวัล Thailand Vision Zero พ.ศ. 2564  โดยให้สถานประกอบกิจการยื่นใบสมัคร และเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2564