Facebook
64080_4.jpg (1818×900)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook LIVE หัวข้อ “หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2564 ภายใต้แนวคิด “SHAWPAT CSR ห่วงใยใส่ใจสังคม” สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผ่าน Facebook LIVE โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สวินทร์ พงษ์เก่า ร่วมกับคุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ และคุณเอกชิชย์ สายัณฑ์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยในการบรรยายมีการอธิบายและให้ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับประกาศฉบับใหม่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ในราชกิจจานุเบกษา 11 มีนาคม 2564 และตอบปัญหาข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 ท่าน นอกจากนี้ยังมีการตอบคำถามชิงรางวัล กว่า 10 รางวัล

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับของรางวัล ดังต่อไปนี้

คุณดารณี คำดี

คุณอาจรีย์ พิศวงศ์

คุณสุพัตรา นวลละออง

คุณสุดารัตน์ เสือพาดกอน

คุณสากล สุขวาณิชวิชัย

คุณวารี กำปั่นวงศ์

คุณพุฒศราณี ติรพัฒนเจริญ

คุณสุณัฐชัย จินดาศรี

โดยของรางวัลได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย บริษัท เทยิน คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และของที่ระลึกจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้แก่ เสื้อโปโล UV Tech สายคล้องบัตร Safety และหน้ากากอนามัยแบบผ้า

#SHAWPAT #SAFETY #shawpatCSR

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ หรือโทร 02-884-1852