Facebook
64066_02.jpg (2048×1365)

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรม นพ.ไพโรจน์ นิงสานนท์ ซึ่งผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ณ ศาลา 5 วัดมกุฏกษัตริยาราม