Facebook
64035_54_1.jpg (2047×1225)

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษา และนายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ให้การต้อนรับ คุณสมพงษ์ ไกรอุดม ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความปลอดภัย