Facebook
64032_7.jpg (1478×1108)

วันที่ 29 มกราคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Vision Zero Proactive Leading Indicators” กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย คุณนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และมีคณะที่ปรึกษาโครงการ Vision Zero ร่วมออกความเห็นและอภิปราย

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Vision Zero Proactive Leading Indicators" ถือเป็นการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือการตรวจประเมิน ตามหลักการ Vision Zero ระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโครงการ Vision Zero ให้เป็นระบบ และให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย โดยใช้ยุทธศาสตร์ Vision Zero ในการยกระดับงานความปลอดภัยในสังคมไทยอีกด้วย

{gallery}64032(/gallery}