Facebook
  64022.jpg (3544×2363)


   *หมายเหตุ* ต้องชำระเงินก่อนการอบรม 7 วันเท่านั้น

    - ทางสมาคมฯจะดำเนินการจัดส่งคู่มือ หลังจากที่ได้รับหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยเท่านั้น

    - หลังจากจบการอบรมทางสมาคมฯจะดำเนินการจัดส่งวุฒิบัตรภายใน 3-5 วันทำการ ในรูปแบบลงทะเบียน


  ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าอบรมออนไลน์ (Online Learning)

   1. ผู้เข้าอบรมออนไลน์ (Online Learning) ทุกท่านต้องลงทะเบียนเรียน 2 ครั้ง  เช้า-บ่าย
   2. ผู้เข้าอบรมจะได้รับ Link แบบทดสอบก่อนการอบรมพร้อมกันเวลา 08.45 น. ในช่องทาง Chat
   3. ผู้เข้าอบรมต้องอยู่ในสถานที่ที่พร้อมจะรับฟังการบรรยาย ทำกิจกรรมอื่นๆ
   4. ผู้เข้าอบรมทุกท่านต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม
   5. ไม่อนุญาตผู้เข้าอบรมทุกท่านบันทึก VDO ในทุก ๆ โปรแกรม
   6. ตลอดระยะเวลาการอบรม จะมีเจ้าหน้าที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาการอบรม ในระหว่างที่วิทยากรบรรยาย อาจมีการเรียกชื่อผู้เข้าอบรมเพื่อสอบถามถึงความเข้าใจ
   7. กรุณาแต่งกายสุภาพตลอดระยะเวลาการอบรม
   8. ระหว่างการบรรยาย ท่านใดมีคำถาม ให้ท่านยกมือ หรือ สอบถามผ่านทางช่องแชท ก่อนการเปิดไมค์  ถ้าท่านวิทยากรไม่เห็น จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่านเพื่อสอบถามท่านวิทยากร
   9. หลังการอบรมจะมีเจ้าหน้าที่ ส่ง  QR Code หรือ Link ผ่านทางช่อง Chat ให้ทุกท่าน เพื่อทำแบบทดสอบหลังการอบรม
   10. ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าเรียนครบ 12 ชั่วโมง  ทำแบบทดสอบ ก่อน-หลังอบรม  จึงจะได้รับวุฒิบัตร

  *ข้อห้ามระหว่างอบรม*

  1. ผู้เข้าอบรมออนไลน์ (Online Learning) ทุกท่าน ต้องไม่ขับรถ ระหว่างการอบรมทุกๆกรณี        

  2. ผู้เข้าอบรมออนไลน์ (Online Learning) ทุกท่าน ต้องไม่อยู่หน้าไซร้งาน หรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกชนิด