Facebook
64020_15.jpg (1477×1108)

ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้เชิญอาจารย์ธีรเทพ พราหมณ์มณี ประธาน และอาจารย์วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์ รองประธาน คณะอนุกรรมการเทคโนโลยีความปลอดภัยไฟฟ้าและเครื่องจักรกลหนักมาตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร และไฟฟ้าตามมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า