Facebook
64017_1.jpg (1478×1108)

วันที่ 18 มกราคม 2564 คุณธำรง คุโณปการ ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ดร.สมรัตน์ ยินดีพิธ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ กรรมการคณะบริหารโครงการ Vision Zero ร่วมกันหารือกับ ดร.กฤตยา ศักดิ์อมรสงวน วิศวกรเหมืองแร่ชำนาญการพิเศษ สังกัดกลุ่มวิจัยและพัฒนาการประกอบการ กองวิศวกรรมบริการ ตัวแทนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกันหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่

ทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความยินดีและพร้อมหาแนวทางในการพัฒนางานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ต่อไป

64017_2.jpg (1478×1108)64017_3.jpg (1478×1108)