Facebook
ประกาศผลรางวัล Thailand Vision Zero Award 2020

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน

สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2563

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคมเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2563 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 44 แห่ง โดยทางโครงการฯ มีเครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินกฎทอง 7  ประการ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ กิจกรรมให้คำปรึกษาตามสถานประกอบกิจการ และกิจกรรมตรวจประเมินตามสถานประกอบกิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ซึ่งจากกิจกรรมที่โครงการฯดำเนินการให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการพบว่าสถานประกอบกิจการมีพัฒนาการด้านความปลอดภัยตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ที่ดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

คณะผู้ตรวจประเมินโครงการฯ ได้เข้าตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ และให้รางวัลแก่สถานประกอบกิจการที่ประสบความสำเร็จในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการอื่นต่อไป ซึ่งในขณะนี้คณะผู้ตรวจประเมินได้พิจารณา ระดับความสำเร็จ ตามแนวทางยุทธศาสตร์ Vision Zero และ กฎทอง 7 ประการของสถานประกอบกิจการแล้ว จึงขอประกาศระดับรางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการตามยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี  2563 ดังต่อไปนี้

vzblue1.png (1241×1754)

vision zero 2020 page2 edit071263-02.png (1241×1754)


SmartSelect_20201205-083124_Docs.jpg (933×693)SmartSelect_20201205-083137_Docs.jpg (942×701)SmartSelect_20201205-083153_Docs.jpg (937×694)SmartSelect_20201205-083205_Docs.jpg (930×685)