Facebook
firepump.jpg (850×569)

firepumpteacher.png (1108×1477)

อ.ธวัช บำรุงวงค์      

ผู้เชี่ยวชาญ        

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสถานประกอบการเกือบทุกแห่งมีระบบดับเพลิงด้วยน้ำที่มีมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดับเพลิงด้วยน้ำพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ผู้ดูแลต้องมีความรู้ความชำนาญในการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้ระบบดับเพลิงด้วยน้ำมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ จึงจำเป็นต้องมีการตรวจทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงโดยผู้เชียวชาญ พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยสำหรับพนักงานและสถานประกอบการ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มั่นใจว่าปั๊มน้ำดับเพลิงมีประสิทธิภาพพร้อมตลอดเวลา
  2. เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
  3. เป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA 25 ( NFPA เป็นชื่อย่อของ National Fire Protection Association ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1896 เป็นองค์กรชั้นนำของโลกที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันอัคคีภัย สำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  ภารกิจหลักของ NFPA คือ จัดทำและสนับสนุนการกำหนดมาตรฐาน ที่พัฒนามาจากสถิติและข้อมูลความเสียหายจริงของชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ ด้วยวิธีประชามติ การวิจัย การฝึกอบรม และการให้ความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะลดปัญหาและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัยและอุบัติภัยต่างๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก )
  4. เพื่อให้ผู้ใช้งานคุ้นเคยกับการใช้ปั๊มน้ำดับเพลิง
  5. ติดตามสมรรถนะของปั๊มน้ำดับเพลิงเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่อง
  6. ปลอดภัยไว้วางใจได้
  7. เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทประกันภัย

การทดสอบแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. ทดสอบประสิทธิภาพของปั๊มน้ำดับเพลิง ( Fire Pump Performance Test )เทียบกับ Designed Curve ตั้งแต่ 0% ถึง150%ตามมาตรฐาน

firepump2.png (631×361)

2. ทดสอบประสิทธิภาพของระบบท่อส่งน้ำโดยการฉีดน้ำที่จุดไกลสุดหรือจุดสูงสุด( Flow Test )ตามมาตรฐาน

firepump3.jpg (1338×753)

firepump4.jpg (1884×1235)

การตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

- การตรวจน้ำสำรอง

- การตรวจสอบเชื้อเพลิงสำรอง

- การตรวจเครื่องยนต์

- การตรวจสอบท่อทางด้านดูด

- การตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- การตรวจปั้มน้ำดับเพลิง,จ๊อกกี้ปั้ม

- การตรวจระบบสตาร์ท

- การตรวจวาล์วน้ำต่างๆ

- การตรวจ สายฉีดน้ำและตู้เก็บสายฉีด

- การตรวจข้อต่ออ่อน

- การตรวจระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง

- การทดสอบประสิทธิภาพปั๊มน้ำดับเพลิง

- สำรวจสภาพพื้นที่บริเวณการติดตั้งระบบดับเพลิง

- ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

- การทดสอบประสิทธิภาพระบบดับเพลิงด้วยน้ำ

- สรุปผลการตรวจสภาพระบบดับเพลิงแนะแนวทางแก้ใขเบื้องต้น

btt_quotation.jpg (432×72)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ 

โทร : 0 2884 1852 ต่อ 101-112
  • คุณอภิกฤตย์   เศวตพงษ์ โทร 089-3533366
  • คุณอมรรัตน์  อ่อนดี โทร. 061-3978484
โทรสาร: 0 2880 4591

อีเมล์:

:   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน