Facebook
1.jpg (1152×768)

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการความปลอดภัย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมภาคปฎิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดยมี รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิติภรณ์ นายกสมาคมพร้อมด้วย นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ