Facebook
81247.jpg (1280×1280)

We Are family:  We Are Member

ด้วยเจตนารมณ์ของสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ที่เป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยให้การบริการทางวิชาการ ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีสมาชิกที่ให้การสนับสนุนเสมอมา ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และเครือข่าย จึงมีความประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับสมาชิก และเพื่อส่งมอบความรู้และความสุข ให้ท่านสมาชิกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด We Are family:  We Are Member

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มีความประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเรื่องพ.ร.บ.ความปลอดภัย ฯ พ.ศ.2554 และสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อม ในการทำงานแก่ผู้ใช้แรงงาน เพื่อลดอันตรายจากการทำงาน ลดการบาดเจ็บและพิการทุพพลภาพ รวมถึงการเสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทำงาน จึงเป็นแรงบรรดาลใจให้เกิดกิจกรรมอบรมฟรี ให้แก่สมาชิกสมาคม ฯ ภายใต้หัวข้อ “90 นาที ผ่า พ.ร.บ.ความปลอดภัย ฯ พ.ศ.2554”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และเครือข่าย จึงจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ฟรี ให้แก่สมาชิกสมาคม ฯ กว่า 100 ท่าน ภายใต้หัวข้อ “90 นาที ผ่า พ.ร.บ.ความปลอดภัย ฯ พ.ศ.2554” การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นในการอธิบายเทคนิคและการทำความเข้าใจถึง พ.ร.บ. ความปลอดภัย ฯ พ.ศ.2554 เพื่อส่งเสริมมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม สำหรับป้องกัน สงวนรักษาทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญของประเทศ