Facebook
2.jpg (1478×1108)

We Are family:  We Are Member

ด้วยเจตนารมย์ที่มีความมุ่งมั่นต่อการพัฒนาสถานประกอบกิจการไทย รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ให้กับแรงงานและสถานประกอบกิจการ อันนำไปสู่การลดการประสบอันตรายขั้นรุนแรง และไม่รุนแรงในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีสมาชิกที่สนับสนุนสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ อยู่เสมอ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และเครือข่าย จึงมีความประสงค์ที่จะส่งมอบความสุข ให้ท่านสมาชิกเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความใกล้ชิด ภายใต้แนวคิด We Are family:  We Are Member

และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และเครือข่าย ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เปิดกิจกรรมอบรมฟรี ให้แก่สมาชิกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ภายใต้หลักสูตรปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยได้รับเกียรติจากนายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และกล่าวแสดงความยินดีกับสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 ท่าน

หลักสูตรปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศิริลักษณ์ จิตระเบียบ และทีมงาน ในครั้งนี้ ใช้ระยะเวลา 1 วัน โดยมีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการปฐมพยาบาลที่ถูกวิธี รวมทั้งการฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย เพื่อการนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล