Facebook
6310011.jpg (800×510)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ และเครือข่าย ขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกที่ได้รับการเข้าอบรม

หลักสูตรปฐมพยาบาล 6 ชั่วโมง (1 วัน)

ฟรี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ในวันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ณ ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ


  1. ว่าที่ร.ต.หญิงวนัชพร ดลไพร
  2. นางสาวอริสา เจริญรัตน์
  3. นางสาวภาวินี ศรีทอง
  4. นางสาวอมรรัตน์ พลอาจ
  5. นางขวัญชนก ยศมัญกิจ
  6. นายชยานนท์ กาญจนะปาน
  7. นางสาครจิตร์ อุทรักษ์
  8. นายสุกฤษฏิ์ แก้วนะรา
  9. นายวันชนะ การทองคำ
  10. นายวรเมธ ขุมทรัพย์


หมายเหตุ : เกณฑ์การคัดเลือกเป็นไปตามที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ กำหนด

(ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์ ได้ที่ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และเครือข่าย  02-884-1852 ต่อ 301, 202)


สถานที่อบรม

qrmaptraining.png (102×102) 

ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170