Facebook
S__20430864.jpg (1478×1108)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดยนายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมเป็นผู้แทนร่วมอนุโทนนา กับทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงานเป็นผู้รับมอบปัจจัย ในการถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ ที่จะอัญเชิญไปถวาย ณ วัดพระนอนจักสีห์ ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓