Facebook
4.jpg (1568×1044)

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้การดำเนินงานโครงการ: เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์  Vision Zero โดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์  ผู้จัดการโครงการฯ นำทีมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคมเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด โดย คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน ได้รับเกียรติต้อนรับ คุณสาลี่ สุขเกิด ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย และคณะทำงานโครงการฯ ได้นำเสนอภาพรวมของบริษัท และพัฒนาการของการดำเนินโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ Vision Zero อีกทั้งนำทีมคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย เข้าเยี่ยมชม และรับฟังคำแนะนำ จากคณะอนุกรรมการฯ อีกด้วย สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ขอขอบพระคุณคณะอนุกรรมการพัฒนาส่งเสริมด้านความปลอดภัย ที่ร่วมเป็นเกียรติแก่โครงการ และสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ในการให้คำปรึกษาและคำแนะนำในครั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป