Facebook
        วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นางอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าพบเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ห้องจตุมงคล  ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน