Facebook
IMG_8479.jpg (4750×3167)

ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์/สำนักบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นางสาวปรียานันท์  ลิขิตศานต์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน