Facebook
MSC03_03.jpg (1920×1280)

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมพร้อมทั้งพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่