Facebook
1165_1.jpg (966×640)


เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ S-Mark นำโดย นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับ ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ นางทิพวรรณ พานิชการ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ และ นายสมคิด รัตนประภาพร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในโอกาสเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และร่วมหารือประเด็นความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกระบวนการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รวมถึงให้ความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน S-Mark

สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ S-Mark สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสหพันธ์อุตสาหกรรม สิ่งทอแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการความร่วมมือและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของ  ประเทศไทยและพิจารณาจัดให้มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อมอบให้กับวัสดุและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศของโครงการฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมอุปกรณ์คุ้มครองฯ