Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ภายใต้การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2563 โดยการนำของ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ นายธำรง คุโณปการ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และคณะที่ปรึกษา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เรื่องยุทธศาสตร์ Vision Zero เข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ด้วย

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างยั่งยืนสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลาง และขนาดเล็ก (SMEs) ด้วยยุทธศาสตร์ Vision Zero ประจำปี 2563 มีสถานประกอบกิจการสนใจเข้าร่วมโครงการ กว่า 40 แห่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสถานประกอบกิจการ ให้มีสถิติการประสบอุบัติเหตุลดลง รวมทั้งสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมุ่งสู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน ด้วยหลักการของยุทธศาสตร์ Vision Zero

vz8-2.jpg (1478×1108)

vz8-1.jpg (1478×1108)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

vz8-3.JPG (2364×1774)

vz8-4.jpg (843×633)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท เอ็น ซี เอช (ประเทศไทย) จำกัด

vz8-5.jpg (952×714)

vz8-5-1.jpg (979×734)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

vz8-6.jpg (934×700)

vz8-7.jpg (938×704)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท ซีแมค เจนเนอรัล จำกัด

vz8-8.jpg (997×749)

vz8-9.jpg (642×856)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด

vz8-10.jpg (970×727)

vz8-11.jpg (978×733)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา เอ็ม เอส ซี พีอาร์สอง จำกัด

vz8-12.jpg (991×743)

vz8-13.jpg (1005×754)

ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด สาขาสระบุรี